عملکرد پمپ سدیم-پتاسیم

پمپ سدیم-پتاسیم و عملکرد آن در نورون + ویدئو

سید محمد حسین سبزپوشان توسط

پمپ سدیم-پتاسیم پروتئینی غشایی است که وظیفه ی آن بازگرداندن نورون به حالت استراحت می باشد.

پروتئین های غشا

می دانیم که مولکول های لیپیدی غشا بسیار بیشتر از پروتئین های آن است، اما به علت بزرگ بودن مولکول های پروتئین، ۵۵% وزن غشا مربوط به این پروتئین ها می باشد. پمپ سدیم-پتاسیم (sodium potassium pump) نیز جزو این دسته از پروتئین های غشایی محسوب می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پروتئین های غشا از نظر نحوه قرار گیری در آن به دو نوع تقسیم می شوند:

 • پروتئین های بیرونی یا محیطی (Peripheral Protein)
 • پروتئین های درونی (Internal Protein)

پروتئین های بیرونی در سطح غشای پلاسمایی سلول قرار داشته و در عمق آن نفوذ نمی کنند.

لازم به ذکر است که پروتئین های بیرونی بیش تر نقش آنزیمی یا کنترل کننده اعمال داخل سلولی را بر عهده دارند.

پروتئین های درونی به داخل غشا نفوذ کرده و بسیاری از آن ها همه ضخامت غشا را طی کرده و از دو سمت غشا بیرون می زنند. به این  دسته که نوعی از پروتئین های درونی است ،  پروتئین های سرتاسری (Integral Protein) می گویند. بسیاری از این پروتئین ها کانال هایی ایجاد می کنند که آب و یون ها می توانند از طریق آن ها میان مایع داخل سلولی و خارج سلولی حرکت کنند.

مولکول های لیپیدی غشا بسیار بیشتر از پروتئین های آن است. اما پروتئین ها به علت بزرگی خود حدود 55 درصد وزن غشا را شامل میشود
مولکول های لیپیدی غشا بسیار بیشتر از پروتئین های آن است. اما پروتئین ها به علت بزرگی خود حدود ۵۵ درصد وزن غشا را شامل میشود

تقسیم بندی پروتئین های غشایی از نظر عملکرد

 • پروتئین های ساختمانی (Structural Protein)
 • کانال های نشتی (Leak Channel)
 • کانال های دریچه دار (Gated Channel)
 • حامل ها (Carrier)
 • گیرنده (Receptor)
 • آنزیم (Enzyme)

پمپ سدیم-پتاسیم نوعی پمپ الکتروژنیک می باشد و جزو یکی از مهمترین پروتئین های غشایی محسوب می شود که با مصرف انرژی (ATP)  کمک می کند تا سلول به پتانسیل استراحت خود برسد.

ساختار، شکل و مدل کامپیوتری پمپ سدیم-پتاسیم

پمپ سدیم-پتاسیم جز پروتئین های درونی محسوب میشود چرا که از بیرون غشا تا درون آن امتداد یافته و یا به بیان دیگر عرض غشا را طی می کند
پمپ سدیم-پتاسیم جز پروتئین های درونی محسوب میشود چرا که از بیرون غشا تا درون آن امتداد یافته و یا به بیان دیگر عرض غشا را طی می کند

تصویر بالا ساختار شبیه سازی شده از پمپ سدیم-پتاسیم توسط کامپیوتر است. در این شکل، نوار خاکستری رنگ به منظور نشان دادن غشای سلول بوده و قسمت بالا و پایین آن به ترتیب بیانگر محیط خارجی سلول و محیط داخلی سلول (سیتوزول) می باشد.

از تصویر بالا و اطلاعات اولیه درباره پروتئین های غشا می توان پی برد که پمپ سدیم-پتاسیم جز پروتئین های درونی به شمار می رود چرا که از بیرون غشا تا درون آن امتداد یافته و یا به بیان دیگر عرض غشا را طی کرده است.

انتقال مواد از پمپ سدیم-پتاسیم به داخل و خارج سلول به صورت انتقال فعال (active transport) بوده و با مصرف (ATP (Adenosine triphosphate همراه است که این فرآیند در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پمپ سدیم-پتاسیم به سه بخش کلی تقسیم می شود که هر کدام از این قسمت ها به نوبه ی خود کاری را در راستای هدفی مشترک انجام می دهند
پمپ سدیم-پتاسیم به سه بخش کلی تقسیم می شود که هر کدام از این قسمت ها به نوبه ی خود کاری را در راستای هدفی مشترک انجام می دهند

پمپ سدیم-پتاسیم به سه بخش کلی زیر تقسیم می شود:

 • آلفا (α)
 • بتا (β)
 • گاما (¥)

هرکدام از این قسمت ها به نوبه ی خود کاری را در راستای هدفی مشترک انجام می دهند و در تعامل با یکدیگر هستند. گفتنی است که این بخش ها نیز خود شامل زیربخش های دیگری است. به طور مثال بخش آلفا خود از چهار قسمت تشکیل می شود.

 آنچه باید درباره ساختار پمپ سدیم-پتاسیم به طور کامل دانست، تعداد جایگاه های یون سدیم، تعداد جایگاه یون پتاسیم و محل و طرز قرار گیری هر کدام است.

تصویر درج شده در اول مطلب، شکلی شماتیک از پمپ سدیم-پتاسیم را نشان می دهد. این پروتئین غشایی از سه جایگاه سدیمی و دو جایگاه پتاسیمی تشکیل شده، که در مرحله هیپرپولاریزاسیون با مصرف انرژی به صورت (ATP) باعث بازگشت غلظت یونی به حالت اولیه می شود.

عملکرد پمپ سدیم-پتاسیم

هنگامی که نورونی قصد ارسال پیامی به سایر نورون ها را دارد، به این منظور پیام الکتریکی در طول سلول حرکت می کند تا به نورون بعدی برسد.

حال چه اتفاقاتی در این بین می افتد؟ نقش پمپ سدیم-پتاسیم در این حین چیست؟

پیام های الکتریکی در نورون ها

از خصوصیات ویژه سلول های عصبی و عضلانی که از آن ها به عنوان بافت تحریک پذیر (Excitable tissues) یاد می شود، توانایی آن ها در تولید و انتقال پیام های الکتریکی است.

همان طور که می دانید همه ی سلول های زنده دارای اختلاف پتانسیل استراحتی در دو طرف غشا هستند. اختلاف پتانسیل غشا که آن را با (Vm (Voltage membrane نشان میدهیم، اختلاف الکتریکی است که از پخش ناهمگون یون ها در دو طرف غشای سلول ناشی می شود.

به طور طبیعی غلظت یون های سدیم و کلسیم در مایع خارج سلولی (ECF) بیش تر از غلظت آن در مایع داخل سلولی (سیتوزول) است. اما غلظت پتاسیم در مایع داخل سلول (ICF) بیش تر از مایع خارج سلولی می باشد.

در پتانسیل استراحت، غشای سلول به یون های پتاسیم، بسیار بیش تر از یون های سدیم و کلسیم نفوذ پذیری دارد و به همین دلیل یون پتاسیم نقش تعیین کننده ای در ایجاد پتانسیل استراحت سلول دارد. مقدار متوسط پتانسیل غشا برای نورون ها در حالت استراحت ۷۰- میلی ولت است. البته این مقدار در هر نورون وابسته به نوع و فعالیتی که انجام می دهد متغیر است.

دو عامل بر پتانسیل غشا تاثیر می گذارند که عبارت اند از:

 • اختلاف غلظت یون ها در دو طرف غشای سلول
 • نفوذپذیری غشا به این یون ها

اگر هر کدام از این دو مورد ذکر شده تغییر یابند، پتانسیل غشا تغییر می کند که موجب تولید پیام الکتریکی می شود و می تواند برای انتقال اطلاعات به کار گرفته شود.

پس از برهم خوردن اختلاف غلظت یون ها در دو طرف غشای نورون (در حالت استراحت) فرآیندی به نام پتانسیل عمل شکل می گیرد که تکرار و حرکت این عمل در سرتاسر غشای نورون، پیامی الکتریکی را بوجود می آورد که از طریق محل اتصال دو نورون یا همان سیناپس و توسط میانجی های عصبی به نورون بعدی انتقال یافته و درصدد مهار یا فعال سازی آن بر می آید.

عملکرد پمپ سدیم-پتاسیم هنگام پتانسیل عمل و پتانسیل استراحت

پتانسیل عمل از چهار بخش دیپولاریزیشن، اورشوت، ریپولاریزیشن و هیپرپولاریزیشن تشکیل می شود
پتانسیل عمل از چهار بخش دیپولاریزیشن، اورشوت، ریپولاریزیشن و هیپرپولاریزیشن تشکیل می شود

پتانسیل استراحت

تابع آبی رنگ رسم شده در نمودار اختلاف پتانسیل (mv) بر حسب زمان (ms) می باشد که یک دوره فعالیت مقطعی از غشا نورون را نشان می دهد که در قسمت پایین سمت چپ هنگامی که تابع تا حدود زیادی افقی بوده و بر روی محور (Y) روی عدد ۷۰- میلی ولت قرار دارد، می گوییم غشا در حالت پتانسیل استراحت است و در این لحظه پمپ سدیم-پتاسیم فعالیت آنچنانی نداشته و فقط هنگامی که به علل مختلف (مانند اثر گذاری برخی محرک ها) ثبات غلظت یونی در دو طرف غشا برهم بخورد شروع به کار می کند.

پتانسیل عمل

با توجه به نمودار بالا با عبور از قسمت پتانسیل استراحت مشاهده می شود که تابع ابتدا با شیب ملایم سیر صعودی پیدا کرده و سپس با شیب تند تری به صعود خود ادامه می دهد و پس از رسیدن به اوج (قله) دوباره سیر نزولی را درپیش گرفته و حتی برای مدت بسیار کمی پایین تر از مقدار اولیه (۷۰- میلی ولت) قرار می گیرد، اما این حالت دوام زیادی نداشته و تعادل غلظت یونی دوباره به همان حالت اولیه بر می گردد.

در طی فرآیند هیپرپولاریزاسیون پمپ سدیم-پتاسیم نقش اصلی خود یعنی برقرار نگاه داشتن ثبات غلظت یونی در دو طرف غشا را ایفا کرده و باعث می شود این عمل به درستی و بی عیب و نقص در تک تک سلول های عصبی ما به وقوع بپیوندد.

هنگام شروع پتانسیل عمل به دلیل آنکه غشای سلول نسبت به یون های سدیم نفوذپذیر می شود (با باز شدن کانال های سدیمی) در نتیجه یون سدیم که در خارج غلظت زیادتری نسبت به داخل سلول دارد در جهت شیب غلظت و بدون صرف انرژی وارد ناحیه داخلی شده و باعث بهم خوردن اختلاف غلظت اولیه و همچنین مثبت تر شدن مجموع بار داخل سلول نسبت به بیرون آن می شود. بعد از این اتفاق کانال های پتاسیمی باز شده و یون پتاسیم هم مانند یون سدیم در جهت شیب غلظت به بیرون سلول هجوم می برد، در این حالت از نظر بارالکتریکی مقطع غشای سلول به ثبات رسیده ولی این مورد در صورت بوجود آمدن تحریکی دیگر عملا کارآمد نخواهد بود و این جا است که پمپ سدیم-پتاسیم نقش آفرینی کرده و با مصرف، و شکستن پیوندهای پر انرژی فسفات در آدنوزین تری فسفات (ATP) و تبدیل آن به آدنوزین دی فسفات (ADP) طبق اصول بیوشیمیایی سه یون سدیم را بیرون فرستاده و دو یون پتاسیم را به درون وارد می کند. انجام مداوم این عمل توسط پمپ سدیم-پتاسیم در نهایت منجر به بازگشت اختلاف ولتاژ و غلظت یونی در دو طرف غشای سلول می شود.

یک سیکل کامل تولید و انتقال پیام الکتریکی در نورون
یک سیکل کامل تولید و انتقال پیام الکتریکی در نورون

 تصویر بالا یک دوره فعالیت نورونی را نشان می دهد. سعی کنید محل هر شماره و خود آن را بخاطر داشته باشید. به نظر شما اوج فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم در کدام مرحله به وقوع میپیوندد؟ نظرات خود را با دیگر خوانندگان brainbee.ir در میان بگذارید.

ممکن است بپسندید

24 نظر
 1. Avatar
  اشرف السادات بشیری 1 سالپیش
  پاسخ

  با عرض سلام و خدا قوت
  ممنون از مطلب بسیار پر محتوی شما
  منتظر مطالب علمی شما هستم

  • Avatar
   محمدرضا ابراهیمیان 1 سالپیش
   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   ممنون از کامنتتون
   خوشحالیم از اینکه محتوای سایت براتون مفید بوده.

 2. Avatar
  ریحانه 12 ماهپیش
  پاسخ

  سلام

  مرسی. مطلبتون عالی بود.

  میخواستم بدونم نقش آنزیمی پمپ سدیم پتاسیم برای چیه؟
  برای اینکه که ATP رو میشکونه؟؟؟

  • Avatar
   espower 3 هفتهپیش
   پاسخ

   دلیل نفوذ پذیری بیشتر غشا به یون پتاسیم چیه (کانال های نشتی منظورم هست ) آیا دلیلش برمیگرده ب شیمی یا …. لطفا جواب بدید

   • دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari
    دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari 2 هفتهپیش
    پاسخ

    بله سایز یون هیدراته اش کوچیکتره

 3. Avatar
  سعید 11 ماهپیش
  پاسخ

  عالییییییییییییی

  • Avatar
   demomonster 11 ماهپیش
   پاسخ

   ممنون

 4. Avatar
  nima 10 ماهپیش
  پاسخ

  سلام خسته نباشین ببخشین اگه ممکنه چن تا سوا داشتم ممنون میشم جواب بدین
  پمپ سدیم پتاسیم در رپولاریزاسیون نقش داره؟؟
  ۲ پمپ سدیم پتاسیم تا آستانه فعالیت داره یا نه؟؟
  یه سوال تستی داشتم گیجم کرده
  مهار پمپ سدیم پتاسیم باعث کدام حالت میشه
  افزایش حجم خارج سلول
  کاهش حجم داخلی سلول
  دپولاریزاسیون سلول
  هایپر پلاریزاسیون سلول
  متشکرم اگه ریز هم گزینه ها رو توضیح بدین

 5. Avatar
  Emamudin 9 ماهپیش
  پاسخ

  تشکر از این مطلب پر محتوای تان

 6. Avatar
  مریم 9 ماهپیش
  پاسخ

  سلام و خدا قوت
  مطالب و دسته بندی اونها عالی هستند.
  سپاسگزارم

  • ادمین
   ادمین 9 ماهپیش
   پاسخ

   مرسی

   • Avatar
    هستی کاشی 2 هفتهپیش
    پاسخ

    سلام ممنون از سایت خوبتون
    من سه تا سوال برام پیش اومده میشه به سوالام پاسخ بدین لطفا.
    ۱٫اگر کانال های دریچه دار سدیمی دیر باز و بسته شوند دربرابر محرک ها چه اتفاقی می افتد ؟
    ۲٫اگر کانال های دریچه دار پتاسیمی دیر باز و بسته شوند دربرابر محرک ها چه اتفاقی می افتد ؟
    ۳٫اگر پمپ خراب شود چه اتفاقی میفتد ؟

    • دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari
     دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari 2 هفتهپیش
     پاسخ

     پمپ خراب بشه به صورت فرضی سلول شروع به دپلاریزه شدن میکنه. کندی عملکرد کانالهای ولتاژی سدیم و پتاسیمی هم میتونن منجر به طولانی تر شدن فاز دپلاریزاسیون و ریپلاریزاسیون بشن به طور فرضی.

 7. Avatar
  مریم 9 ماهپیش
  پاسخ

  سلام
  مطالب و دسته بندی اونها عالی هستند.
  سپاسگزارم

  • ادمین
   ادمین 9 ماهپیش
   پاسخ

   ممنون

 8. Avatar
  a.k 8 ماهپیش
  پاسخ

  ممنون از مطلب خوبتون فقط می خواستم بدونم انتقال سدیم و پتاسیم در مویرگ ها چطور انجام میشه

  • ادمین
   ادمین 8 ماهپیش
   پاسخ

   سلام به صورت محلول در خون

 9. Avatar
  Ehsan 3 ماهپیش
  پاسخ

  با سلام خیلی خوب توضیح دادید فقط یه سوال : آیا این جمله درسته :
  غلظت یون های سدیم و پتاسیم همواره در خارج بیشتر از داخل است حتی در پتانسیل عمل

  • دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari
   دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari 3 ماهپیش
   پاسخ

   فقط سدیم

 10. Avatar
  Sina_rm 3 ماهپیش
  پاسخ

  خیلی ممنونم از توضیح کامل و مفیدتون. مطالب علمی بیشتری بزارید❤❤❤

  • دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari
   دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari 2 ماهپیش
   پاسخ

   درود بر شما

 11. Avatar
  هستی 3 ماهپیش
  پاسخ

  سلام ببخشید چندتا سوال داشتم
  اول اینکه اگر غشا نفوذپذیری بیشتری به پتاسیم داره ینی مقدار بیشتری توسط کانال خارج میشه در این صورت چه جوری داخل پتاسیم بیشتری داره؟
  و اینکه چرا در میانه پتانسیل عمل غلظت یون سدیم در داخل غشا بیشتره
  ممنون میشم پاسخ بدید

  • دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari
   دکتر میر شهرام صفری | Dr. Mir-Shahram Safari 2 ماهپیش
   پاسخ

   سلام. علت تفاوت غلظت یونها در دو طرف غشا به ترکیب اقیانوسهای اولیه برمیگرده. هیچ قسمت پتانسیل عمل کل غلظت یونهای سدیم و پتاسیم داخل و بیرون سلول عوض نمیشه. تغییرات فقط در نزدیکی غشا صورت میگیره.

 12. Avatar
  هستی 3 ماهپیش
  پاسخ

  سؤال دوم رو اشتباه نوشتم چرا غلظت سدیم در میانه پتانسیل عمل در خارج غشا بیشتره

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.